Ψηφιακές προληπτικές υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μεγάλων δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρώτη Συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του Έργου PROACTsme

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. διοργάνωσε την 1η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service” την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του One Stop Liaison Office και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το PROACTsme χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και στοχεύει στη βελτίωση των μέσων πολιτικής που λειτουργούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιτρέποντας την προορατικότητα, και καθιστώντας έτσι τις δημόσιες υπηρεσίες πιο «έξυπνες». Εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο εξατομικευμένη και προληπτική υπηρεσία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μεγάλων δεδομένων, την αυτοματοποιημένη διοικητική δράση και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, το Έργο θα προωθήσει τις ανταλλαγές εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ 5 περιφερειών της ΕΕ με διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση και διαχείριση δεδομένων, στις αρχές διαλειτουργικότητας και τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάλυση δεδομένων όπως πρόβλεψη επιχειρηματικών αναγκών και προώθηση υπηρεσιών «Just In Time», δημιουργία οικοσυστημάτων κοινής χρήσης δεδομένων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, και επιχειρηματικής ευφυΐας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των στόχων του Έργου καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ενώ αξιολογήθηκαν οι πρώτες καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν κατά την εναρκτήρια συνάντηση του Έργου στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των μελών της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης στοχεύοντας στον καθορισμό των επόμενων σταδίων υλοποίησης και συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης και των εταίρων του Έργου, καθώς και την ανεύρεση καλών πρακτικών.

Παρουσίαση της 1ης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://anatoliki.gr/proact/