ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ANATOΛIKH A.E. συστάθηκε με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με τo Π.Δ. 323/89 (Κ.Δ.Κ.), ως Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης της Τοπικής Οικονομίας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τον Μάϊο του1995. Τον Ιούνιο του 2021, μετατράπηκε σε εφαρμογή του ν. 4674/2020, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ
H ίδρυση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., προέκυψε μέσα από τα χαρακτηριστικά και τους ρυθμούς ανάπτυξης της περιοχής, όπου εντοπίζονται δυναμική συνύπαρξη όλων των τομέων της οικονομίας, έντονη μεταβολή των χρήσεων και της αξίας γης, οικιστική πίεση και συγκέντρωση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης του Πoλεoδoμικoύ Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή κατοικούν πάνω από 250.000 κάτοικοι σε οικιστικά σύνολα με ποικίλα χαρακτηριστικά, από δυναμικά τμήματα του Πoλεoδoμικoύ Συγκροτήματος έως απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς.
Στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης η Αυτοδιοίκηση έχει αποφασίσει την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πράσινη ζώνη, αντίστοιχα με ανάλογες διεθνείς πρωτοβουλίες.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί εργαλείο, για την ταχύτερη και αρτιότερη προσέγγιση σ’ αυτό τον στόχο.
Βασική πολιτική στη λειτουργία της, είναι o συνδυασμός παράλληλων παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και η ενσωμάτωση στοιχείων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε όλες τις μεμονωμένες δράσεις της, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της σε συγχρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε, έργα.
Με τη μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, διευρύνονται οι δυνατότητες υποστήριξης των φορέων της αυτοδιοίκησης και στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών έργων
Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της στην προώθηση της Ανακύκλωσης στους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην αντιμετώπιση της απασχόλησης, στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, στη διαχείριση των μετακινήσεων, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, του βιώσιμου τουρισμού, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη λειτουργία κοινωνικών δομών, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ΟΤΑ και στην υποστήριξη της λειτουργίας του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
Σημαντικό κεφάλαιο για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων αποτελεί το έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Η ANATOΛIKH A.E. αναπτύσσει δραστηριότητες στους άξονες:

 • Περιβάλλον και υποδομές
 • Ενέργεια
 • Βιώσιμη κινητικότητα
 • Τεχνική Υποστήριξη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σχολικών κοινοτήτων
 • Επιχειρηματικότητα-Απασχόληση
 • Κοινωνική οικονομία
 • Κυκλική οικονομία
 • Βιώσιμος Τουρισμός
 • Αγροτική ανάπτυξη
 • Προώθηση καινοτομίας και Νέων τεχνολογιών


Στη δραστηριότητα της εταιρείας δίνεται βαρύτητα:

 • στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων με ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας
 • στην ενίσχυση των ενδογενών δυνάμεων ανάπτυξης, ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού
 • στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής μέσα από την προώθηση έργων υποδομής, την
 • αλλαγή καταναλωτικών προτύπων, την ενίσχυση της πληροφόρησης και την πολιτισμική ανάπτυξη
 • στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και στα συστήματα διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη
 • στην προώθηση της συνεργασίας των φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα για την επίτευξη κοινών αναπτυξιακών στόχων
 • στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και
 • στην Τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, τεχνικών έργων