Τελικό τοπικό συνέδριο του Έργου Black Sea CBC COPREVENT “Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”
Άρθρο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, διοργανώνει το τελικό τοπικό συνέδριο… Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»”ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Άρθρο

Υποβολή Προσφορών έως 22/11/2023 και ώρα 15.00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr Η διακήρυξη έλαβε Αριθμό Α/Α Συστήματος: 258152 … Read More