ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022