ΒΕΛΤΙΑΣΙΣ ΙΙ

ΒΕΛΤΙΑΣΙΣ ΙΙ

“Πιλοτικό Έργο Ανάπτυξης Δικτύων Τηλειατρικής: Βελτίωση της υγείας στις αγροτικές περιοχές με την εφαρμογή της πληροφορικής σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά (Αγροτικά ) Ιατρεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κοινοτική Πρωτοβουλία RISI+”

Στόχοι του προγράμματος:

  • Καλύτερη περίθαλψη ενός πολύ μεγάλου τμήματος του πληθυσμού
  • Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
  • Εκμετάλλευση της πληροφορίας για χρήση από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία
  • Συνταγολόγια – Φάρμακα
  • Επιδημιολογικές μελέτες
  • Εμβολιασμοί πληθυσμού
  • Οδηγίες σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών σε απομακρυσμένες περιοχές
  • Πρώτες βοήθειες
  • Η επίδειξη των σημαντικών πλεονεκτημάτων τα οποία προκύπτουν με την εισαγωγή της πληροφορικής στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία
  • Η εγκατάσταση της κεντρικής εφαρμογής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και η διασύνδεση του μετα Κέντρα Υγείας μέσω δικτύου VPDN αποτελούν συνέχεια του έργου «Βελτίασις» της Leader II και υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ενωσης  (Πρωτοβουλία RISI+), από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (50%), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (50%)