ΤΠΑ

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

“ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης και Απασχόλησης του Τοπικού Εργατικού Δυναμικού”

Βασικός στόχος του σχεδίου ήταν η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας των ωφελούμενων, η βελτίωση και ενίσχυση των προσόντων τους και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο στόχος ήταν  η προώθηση στην απασχόληση ενός δυναμικού που μένει στο περιθώριο και η άμβλυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην περιοχή παρέμβασης. Η συνεισφορά στην πρόληψη της ανεργίας και η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας επιτεύχθηκε με την υλοποίηση μιας σειράς ποιοτικών  και στοχευόμενων παρεμβάσεων που εξασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής του mainstreaming τόσο για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όσο και για άλλες πληθυσμιακές ομάδες λόγω του αποκλεισμού που υφίστανται από την αγορά εργασίας.

Στο σχέδιο υλοποιήθηκαν δράσεις Συμβουλευτικής, Δικτύωσης, Ευαισθητοποίησης-Δημοσιότητας, Επιδότησης της Απασχόλησης και Κατάρτισης, οι οποίες απευθύνονταν σε ανέργους των περιοχών του Δήμου Καλαμαριάς (Περιοχές: Αγ.Παντελεήμονα, Αγ. Ιωάννη, Λιμενεργατών, Νέα Κρήνης και Αγ. Στυλιανού) και των δήμων Θέρμης, Μίκρας και Χορτιάτη

Στο εταιρικό σχήμα εκτός της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχαν:

  • Δήμος Καλαμαριάς ως Συντονιστής Φορέας
  • Δήμος Θέρμης,
  • Δήμος Χορτιάτη,
  • Δήμος Μίκρας,
  • Δήμος Μηχανιώνας,
  • Ο.Α.Ε.Δ
  • Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.


Τελικός δικαιούχος
:  Δήμος Καλαμαριάς.

Χρόνος Υλοποίησης : 27/6/2005-12/2006

Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε : 145.920€