Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) Δήμου Θεσσαλονίκης

Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) Δήμου Θεσσαλονίκης

Με το άρθρο 84 του ν. 4685/2020, προβλέπεται η επικαιροποίηση των ΤοΣΔΑ των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό και Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, ανέλαβε την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

  • Ανάλυση-αξιολόγηση υλοποίησης υφιστάμενου ΤοΣΔΑ
  • Την καταγραφή των θεσμικών αλλαγών στη διαχείριση των ΑΣΑ
  • Τον προσδιορισμό των στόχων διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο θεσμικό πλαίσιο
  • Τον σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων διαδημοτικών υποδομών, για την επίτευξη των στόχων
  • Τον σχεδιασμό των δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επιτυχή εφαρμογή των δράσεων

Συνεργαζόμενος φορέας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Έναρξη:11ος 2021

Λήξη: 12ος 2021