Το έργο SinCE – AFC, INTERREG EUROPE, «Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain» στην 1η συνεδρίαση των εταίρων της 2ης Φάσης εφαρμογής του έργου

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρίασαν διαδυκτιακά οι εταίροι του INTERREG EUROPE SinCE – AFC, ενός έργου που αποβλέπει στην αφομοίωση πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στον ευρύτερο αγροδιατροφικό κλάδο, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των ΜΜΕ της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής – παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση – στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Στοχεύοντας προς αυτήν την προσέγγιση, το έργο SinCΕ – AFC είχε επικαλεστεί την προώθηση και τη βελτιστοποίηση οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης, που είχαν επιλεχθεί ως φορείς παρέμβασης από τα συνεργαζόμενα κράτη μέλη.

Συμπληρώνοντας ήδη τρία χρόνια επιτυχημένων διακρατικών συναντήσεων ανταλλαγής εμπειριών, το εταιρικό σχήμα προχώρησε στις διαδικασίες έναρξης της 2ης Φάσης εφαρμογής του έργου η οποία θα επιφέρει απτά αποτελέσματα, σε χρόνο που έπεται της ενεργοποίησης των μηχανισμών και για διάρκεια ενός επιπλέον χρόνου.

Το ξεκίνημα της 2ης Φάσης υλοποίησης του έργου έφερε στο προσκήνιο αναμορφώσεις στις ομάδες σύνθεσης των εργασιών του SinCE – AFC, με νέα μέλη να αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση της παρακολούθησης της εφαρμογής των εκπονημένων Σχεδίων Δράσης.

Η κα Βασιλική Παπαδοπούλου, εκπροσωπώντας την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απηύθυνε κάλεσμα για συστάσεις και παρότρυνε τους εταίρους για σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης των παραδοτέων για την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης του έργου. Οι δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης που θα συνεχιστούν καθορίστηκαν και η τελειοποίηση του 6ου δελτίου ενημέρωσης επανεξετάσθηκε. Επίσης, συζητήθηκαν τα διοικητικά και τεχνικά ζητήματα που διέπουν την παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης, τηρώντας την σύμφωνη ακολουθία των προδιαγραφών του προγράμματος INTERREG EUROPE, καθώς και ζητήματα σχετικά με το τεχνικοοικονομικό κλείσιμο του έργου.

Στη συνάντηση παρουσιάσθηκε επιπλέον το 2ο βίντεο διάχυσης του έργου SinCE – AFC, με μνεία στα καίρια σημεία αναφοράς των αποτελεσμάτων του έργου και των επιδιωκόμενων επιρροών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:
Βασιλική Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Έργου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Σταματία Πετρίδου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
e-mail: info@anatoliki.gr, vasopapadopoulou@anatoliki.gr, stampetridou@anatoliki.gr
Τηλ.: +30 2310 463 930

Μπορείτε να βρείτε τα τελικά Σχέδια Δράσης που παρήχθησαν από τη διακρατική ανταλλαγή εμπειριών εδώ: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/since-afc/library/
Ιστοσελίδα του έργου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: https://anatoliki.gr/since-afc/
Ιστοσελίδα έργου: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/since-afc/