ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-IQ

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)

Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη»

Στόχος του Σχεδίου είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων της περιοχής αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην Απασχόληση ως βοηθητικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, ως προσωπικό τμημάτων RnD ή την Αυτοπασχόληση ως νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εταίροι μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, στόχος είναι: 1) η δημιουργία μόνιμων δομών δικτύωσης και λειτουργίας φορέων, οι οποίες θα παραμείνουν λειτουργικές και ενεργές και μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, 2) Η ανάπτυξη μέσων, εργαλείων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν σε διαχρονικό πλαίσιο προκειμένου για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ανεργίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής και καινοτόμας δραστηριότητας.  

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου περιλαμβάνει τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, και τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας και Θέρμης.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης αφορά στην ένταξη 120 ωφελούμενων, ανδρών και γυναικών των κατηγοριών:

Aνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και Νέοι Επιστήμονες (μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Οικονομολόγοι, Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χημικοί, Απόφοιτοι πληροφορικής, κλπ) εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, των τεσσάρων Δήμων της Θεσσαλονίκης, σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει τις θεματικές:

  • «Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα»
  • «Σχεδιασμός και Λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων»
  • «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος»
  • «Διαχείριση του προορισμού για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (DestinationManagement)»
  • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων, πολύ-λειτουργικώνκαι ευφυών υλικών»
  • «Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας»

Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Συντονιστής: «I.DE.A.» Ε.Π.Ε ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμμετέχουν: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Δήμος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε.Π.Θ.Ε., ΑΠΘ, ΕΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., i4G Α.Ε., Σ.Ε.Π.Β.Ε.

Προϋπολογισμός Έργου: 380.000 €

Έναρξη : 10/2012, Λήξη : 6/2014.