ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01 / 2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩTΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη θέση του προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Επιχειρήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 24/07/2023 και ώρα 14.00