Συ.Ν.Κοινωνία Εν Δράση

Συ.Ν.Κοινωνία Εν Δράση

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ANATOΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση, Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση, στα πλαίσια του Προγράμματος  «Είμαστε όλοι Πολίτες» του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, EEAGrants με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων και εργαλείων με στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση, αξιολόγηση και διάδοση προτάσεων και καλών πρακτικών, εφαρμογών και τεχνογνωσίας για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών ΜΚΟ, τοπικών φορέων και αρχών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς πρόληψης και αντιμετώπισης της κοινωνικής περιθωριοποίησης παιδιών και νέων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, νέων με παραβατική συμπεριφορά και νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας. Η υλοποίηση του στόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης δράσεων, οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου Μοντέλου Πρόληψης και Διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας, με την ανάπτυξη συμπράξεων ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Επιπλέον, το έργο αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης και κεφαλαιοποίησης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, δημιουργώντας συνέργειες, κανάλια επικοινωνίας και διάδοσης αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό, ενεργοποιώντας την συμμετοχή όλων στη βελτίωση στρατηγικών και πολιτικών πρόληψης της κοινωνικής περιθωριοποίησης και παραβατικότητας των νέων.


Φορέας Υλοποίησης:
Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης

Συμμετέχουν: Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός Έργου: 11.161,80 €

Έναρξη : 5/2015, Λήξη : 4/2016.


Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEAGrants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.