SUPPORT INTERREG Europe

SUPPORT
INTERREG Europe

Το έργο INTERREG “SUPPORT” εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις Ευρωπαϊκών περιφερειών για την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών. Η στρατηγική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια υποστηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην υλοποίηση των πολιτικών βιώσιμης ενέργειας. Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, πάνω από 7000 δήμοι έχουν εκδώσει Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση πόρων.

Παρόλα αυτά, η υλοποίηση των δράσεων συχνά παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες όπως:

 • Έλλειψη χρηματοδότησης, επαρκούς και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εμπόδια στη λήψη οικονομικών στρατηγικών
 • Μηδαμινή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
 • Μικρή ενσωμάτωση των ενεργειακών πολιτικών στο κανονιστικό / πλαίσιο προγραμματισμού (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων)
 • Ελλιπής ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν τόσο χωριστά όσο και από κοινού (και με τη συνεργασία των βασικών περιφερειακών φορέων και την τεχνική υποστήριξη του συμβουλευτικού εταίρου) για την ανάλυση των περιφερειακών υποδομών τους στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, τον εντοπισμό και τη μεταφορά ορθών πρακτικών, ώστε να καθορίσουν σχέδια δράσης για τη βελτίωση των πολιτικών στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς των δαπανών των διαρθρωτικών ταμείων στις περιοχές τους, μέσω μιας πιο αποτελεσματικής εφαρμογής των τοπικών σχεδίων δράσης

Ειδικότερα οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση του συντονισμού και της απόδοσης των μέσων πολιτικής που προορίζονται για την υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο,
 • Μείωση του χάσματος υλοποίησης και πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων),
 • Ενίσχυση του συντονισμού και της υποστήριξης του ρόλου των περιφερειών και εστιάζοντας στην ανάπτυξη των πιο οικονομικά αποδοτικών και εκτεταμένων δράσεων.
 • Για την επίτευξη αυτών των στόχων που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση ΑΠΕ, το SUPPORT συνδυάζει διαφορετικές διαπεριφερειακές δραστηριότητες, μέσω καλών πρακτικών και ανταλλαγών μεταξύ των εταίρων του έργου.

Εταιρικό Σχήμα: Ένδεκα (11) εταίροι από εννέα (9) χώρες ως εξής:

 • IRENA Istrian Regional Energy Agency Ltd.(Επικεφαλής εταίρος) και Center for Monitoring BusinessActivities in the Energy Sector and Investment (Κροατία)
 • Metropolitan City of Capital Rome και Climate Alliance Italy (Ιταλία)
 • Gozo Regional Committee Gozo Development Agency (GDA) (Μάλτα)
 • Alba Local Energy Agency ALEA (Ρουμανία)
 • Energy Agency for Southeast Sweden (Σουηδία)
 • Andalusian Federation of Municipalities and Provinces (F.A.M.P.) (Ισπανία)
 • BULGARIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION AGENCY (Βουλγαρία)
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε (Ελλάδα)
 • Energy Agency of Rhineland Palatinate (Γερμανία)

   Προϋπολογισμός Έργου: 1.898.731,00 €

   Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.: 167.880,00 €

   Α΄ Φάση: Έναρξη : 1/1/2017, Λήξη : 30/6/2019.

   Β΄ Φάση: Έναρξη : 1/7/2019, Λήξη : 30/6/2021.

   Ιστοσελίδα έργου: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/support/

   1ο Ενημερωτικό Δελτίο (Νοέμβριος 2017) Διαθέσιμο στα Ελληνικά

   2ο Ενημερωτικό Δελτίο (Μάρτιος 2018) Διαθέσιμο στα Αγγλικά

   3ο Ενημερωτικό Δελτίο (Αύγουστος 2018) Διαθέσιμο στα Αγγλικά