ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έχει:

 • προσδιορίσει το επίπεδο Ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο που συναρτάται τόσο με τις επιταγές και προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των έργων που υλοποιεί και
 • έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την διατήρησή της.

Κάθε Διευθυντής Διεύθυνσης και Υπεύθυνος Τμήματος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της υποδομής που δημιουργήθηκε για την Ποιότητα  έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί, διατηρούνται στο χώρο ευθύνης του και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 αλλά και τις απαιτήσεις για την Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα  ΕΛΟΤ 1429.

Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. είναι:

 • Να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του προτύπου του EΛOT που αφορούν στην διαχειριστική επάρκεια των τελικών δικαιούχων του ΕΣΠΑ.
 • Να σχεδιάζει, να εκπονεί και να διαχειρίζεται όπου αυτό απαιτείται με σταθερή ποιότητα και στον καθοριζόμενο χρόνο τις μελέτες των έργων, τεκμηριώνοντας τις λύσεις που επιλέγονται.
 • Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο και την υλοποίηση έργων ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, στελεχιακού δυναμικού και λειτουργικού και αισθητικού αποτελέσματος. Παράλληλα να εναρμονίζεται με όλες τις απαιτήσεις των Διαχειριστικών Αρχών.
 • Τα στελέχη και το προσωπικό της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

 • εφαρμόζει αναλυτικές και τεκμηριωμένες διαδικασίες, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου για την Ποιότητα που αφορούν στο παραγόμενο μελετητικό έργο, στην διαχείριση Κοινοτικών ή Εθνικών Προγραμμάτων που αφορούν στο πεδίο δραστηριότητας της επιχείρησης και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών και σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του.
 • αξιολογεί και  επιλέγει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τους Προμηθευτές, Αναδόχους και εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές και λοιπούς συμβούλους.
 • ελέγχει την εκπόνηση του μελετητικού έργου και συντονίζει την διαχείριση του κατασκευαστικό έργου που αναλαμβάνει σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του.
 • διενεργεί με προγραμματισμένο τρόπο Εσωτερικές Επιθεωρήσεις που αφορούν στον έλεγχο τόσο της διαχείρισης της εφαρμογής του Συστήματος όσο και στον έλεγχο της παραγόμενης ποιότητας των έργων.
 • εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων
 • φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και φροντίζει για την περαιτέρω βελτίωσή του διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των δράσεων που αναλαμβάνει.

Για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Ο Γενικός Δ/ντής

Ιάκωβος Σαρηγιάννης
Μηχ/γος Μηχ/κός