ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την “Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου” της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 23/09/2022 ώρα 15:00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς