ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας ανάθεση των εργασιών μεταφοράς τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού των διαμερισμάτων φιλοξενίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο”REACT ESTIA 2021″ (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 07/02/2022 και ώρα 14.00

Διακήρυξη
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς