ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την ανάθεση της υπηρεσίας “Έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές των Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. έτους 2022 – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 29/08/2022 ώρα 10:00 πμ

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς