ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εγγραφή στον Κατάλογο Συνεργατών για την υποστήριξη υλοποίησης έργων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 08/03/2024 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για εγγραφή στον Κατάλογο Συνεργατών για την υποστήριξη υλοποίησης έργων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπεύθυνη Δήλωση
ΑΙΤΗΣΗ