ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»”ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Υποβολή Προσφορών έως 22/11/2023 και ώρα 15.00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr Η διακήρυξη έλαβε Αριθμό Α/Α Συστήματος: 258152 … Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων τεσσάρων ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που παράγονται από τη λειτουργία του ΚΔΑΥ Θέρμης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη» – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 07/07/2023 και ώρα 14.00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Υποβολή Προσφορών έως 27/02/2023 και ώρα 17.00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr Η διακήρυξη έλαβε Αριθμό Α/Α Συστήματος: 183737 … Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς τοποθέτησης εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού των διαμερισμάτων φιλοξενίας,στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο”REACT ESTIA 2022″ (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 14/12/2022 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των διαμερισμάτων φιλοξενίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο”REACT ESTIA 2022″ (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 14/11/2022 και ώρα 14.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την “Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου” της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 23/09/2022 ώρα 15:00