Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Μετά την υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση κάθε τέσσερα χρόνια, να υποβάλουν σχετική Αναφορά Παρακολούθησης και να προχωρήσουν σε αναθεώρηση του σχεδίου εφόσον αυτό απαιτείται.

Ειδικότερα η παρεχόμενη υπηρεσία για την Παρακολούθηση του ΣΔΑΕ περιλαμβάνει:

Μέρος Ι. Κατάσταση Συνολικής Στρατηγικής:

Επικεντρώνεται σε τυχόν αλλαγές στη συνολική στρατηγική, καθώς και στα ενημερωμένα στοιχεία για τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Προσδιορίζει τυχόν αλλαγές στη συνολική στρατηγική και παρέχει ενημερωμένα στοιχεία για τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Μέρος II. Απογραφές Εκπομπών :

Επικεντρώνεται στην ποσότητα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των σχετικών εκπομπών CO2 ανά φορέα ενέργειας και ανά τομέα κατά το έτος παρακολούθησης – ο κύριος στόχος είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπομπών CO2 με την πάροδο του χρόνου.

Μέρος ΙΙΙ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας- Κατάσταση Υλοποίησης ΣΔΑΕ

Επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των κύριων δράσεων. Παρουσιάζει την πορεία υλοποίησης των δράσεων σας και τα αποτελέσματά τους.

Στην ενότητα των δράσεων συμπληρώνεται ο επικαιροποιημένος κατάλογος των δράσεων του ΣΔΑΕ, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους, ο φορέας υλοποίησης και η κατάσταση της υλοποίησης.

Στο επόμενο και τελικό στάδιο, ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων του εγγράφου, η μεταφόρτωση του στον σχετικό δικτυακό τόπο.

Επιπλέον από το 2010 έως και το 2013, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. μέσω αναθέσεων ή στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, έχει υποστηρίξει τους Δήμους Θέρμης, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών, Πυλαίας-Χορτιάτη, Παύλου Μελά και Έδεσσας, στην εκπόνηση των Σχεδίων Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Δήμος Θέρμης

1η παρακολούθηση: Έναρξη: 3ος 2016   Λήξη:  7ος 2016

2η παρακολούθηση: Έναρξη: 9ος 2020   Λήξη: 5ος 2021

Δήμος Καλαμαριάς

1η παρακολούθηση: Έναρξη 6ος 2018   Λήξη: 11ος 2018

2η παρακολούθηση: Έναρξη: 9ος 2021   Λήξη: 5ος 2022

Δήμος Έδεσσας

Έναρξη: 8ος 2018   Λήξη: 2ος 2019

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Έναρξη: 11ος 2017   Λήξη: 3ος 2018