Εγκατάσταση μετρητικών σταθμών ροής Αξιού και Γαλλικού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου CO-PREVENT

Η Ανατολική Α.Ε. ανακοινώνει με χαρά την επιτυχή εγκατάσταση και λειτουργία των πέντε μετρητικών σταθμών του δικτύου καταγραφής στάθμης, παροχής και μετεωρολογικών δεδομένων στα ποτάμια Αξιό και Γαλλικό, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου συνεργασίας Co-Prevent.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5-9 Σεπτεμβρίου από τον συμβεβλημένο πάροχο ScientAct A.E. και η παραλαβή των σταθμών έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 από την επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας έργου της Ανατολικής Α.Ε., η οποία αποτελεί τον εταίρο του έργου στην Ελλάδα.

Την επόμενη μέρα έγινε η σχετική εκπαίδευση επί του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των δεδομένων στάθμης-παροχής-μετεωρολογικών από τον CEO της ScientAct A.E. στα γραφεία της εταιρίας. Τόσο στην παραλαβή του δικτύου ροής όσο και στην εκπαίδευση συμμετείχε ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Δέλτα, στον οποίο Δήμο υπενθυμίζεται ότι θα περάσει η ιδιοκτησία των πέντε μετρητικών σταθμών μετά την ολοκλήρωση του έργου από την Ανατολική Α.Ε. το Νοέμβριο του 2023.

Οι μετρητικοί σταθμοί του έργου Co-Prevent αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στην αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Δέλτα και γενικότερα της περιοχής κατά μήκος των Αξιού και Γαλλικού, καθώς γίνεται εφικτή η παρακολούθηση της στάθμης και παροχής των ποταμών από τα όργανα της Πολιτείας και διευκολύνεται η έγκαιρη αντίδραση των Αρχών για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των κατοίκων, ιδιαίτερα σε περίπτωση καταστροφικών πλημμυρών στην ευρύτερη λεκάνη του Αξιού-Γαλλικού.