ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«CO-PREVENT» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ”

Υποβολή Προσφορών έως 21/03/2022 και ώρα 13.00

Διακήρυξη
Τεχνική Μελέτη
Διευκρίνηση – Διόρθωση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Η  διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Η διακήρυξη έλαβε Αριθμό Α/Α Συστήματος: 156738 (αναζήτηση εδώ)
Πρόγραμμα περιήγησης: Mozilla Firefox, Microsoft Edge