ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»”ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “

Υποβολή Προσφορών έως 15/07/2022 και ώρα 15.00

Διακήρυξη
Τεχνική Μελέτη
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Η  διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Η διακήρυξη έλαβε Αριθμό Α/Α Συστήματος: 164160 (αναζήτηση εδώ)
Πρόγραμμα περιήγησης: Mozilla Firefox, Microsoft Edge