ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 4ΟΤΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 4ΟΤΑ

«Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη»

Από τον Οκτώβριο του 2007, με διαδοχικές προγραμματικές συμβάσεις, μεταξύ των δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη) και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποιείται το έργο της «Ολοκληρωμένης ανάπτυξης και υποστήριξης της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη».

Τα πρώτα χρόνια το έργο περιλάμβανε την παρακολούθηση και το συντονισμό του έργου της ανακύκλωσης, την επίβλεψη λειτουργίας της μονάδας ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ (ΚΔΑΥ-Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών), που κατασκευάσθηκε σε αγροτεμάχιο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Θέρμης, την υποστήριξη της διαχείρισης του υπολείμματος της μονάδας και την μεταφορά του υπολείμματος της λειτουργίας της μονάδας. Στην συνέχεια ακολούθησε η δημιουργία και λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις ανακύκλωσης των 4 ΟΤΑ και με την ολοκλήρωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ), το 2016 προστέθηκε και η περιοδική παρακολούθηση υλοποίησης τους.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμματικών συμβάσεων, εκπονήθηκαν το 2021, τα νέα ΤοΣΔΑ των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η συνεργασία των 4 ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στοχεύει στην υποστήριξη της από κοινού διαχείρισης των υλικών συσκευασίας, στην παρακολούθηση και επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στα αναθεωρημένα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ), καθώς επίσης και στην περαιτέρω προβολή όλων των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, μέσω κοινών ψηφιακών εφαρμογών για τους 4 ΟΤΑ.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος μεταφοράς του υπολείμματος του ΚΔΑΥ Θέρμης προς τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, το χαμηλό ποσοστό υπολείμματος τα τελευταία χρόνια (33% και 28% το 2021 και 2022, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των λοιπών Δήμων της ΠΚΜ ήταν 41% για το 2021), καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό εκτροπής από την ταφή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (33,06% ο Μ.Ο των 4 ΟΤΑ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Π.Ε.Θ ήταν 15,82% το 2021)

Προγραμματική Σύμβαση Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Έναρξη: 10ος 2007

Λήξη: 5ος 2024

https://www.anakyklosianthess.gr