ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 03 / 2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 17/10/2022 και ώρα 14.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 03 / 2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Μεθοδολογία και έντυπα υλοποίησης της «διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής»
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ