2η Συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME+

Την 2η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group-LSG) του έργου “Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις / Circular Economy for SMEs”, με ακρωνύμιο CESME+, διοργάνωσαν, ως εταίροι του έργου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (επικεφαλής εταίρος). Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους της ΠΚΜ ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 στον χώρο του Creativity Platform, Εγνατίας 45. Το Creativity Platform είναι ένα μη-κερδοσκοπικό συλλογικό σχήμα που επιθυμεί να αποτελέσει μια διεπιστημονική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, δράσης, έρευνας και εφαρμογών γύρω από τα θέματα του «δημιουργικού κεφαλαίου» και της «δημιουργικής οικονομίας» στην πόλη της Θεσσαλονίκης και του ελληνικού χώρου γενικότερα. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε με γνώμονα την πρόσφορη αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων φορέων του έργου CESME, που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως επαγγελματικοί φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς άσκησης πολιτικής και κοινωνία των πολιτών.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι των παρακάτω: Open Farm, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, InCommΟn, ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Σύλλογος COSMUS DIY, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, HIGGS, Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε., Αγορές Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το έργο CESME+ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και αφορά πρόσθετες δράσεις σε συνέχεια του έργου CESME – Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 2020. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου CESME+, που αποτελεί την τελευταία τοπική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου, στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν:

  • Οι Πρόσθετες Δράσεις του έργου CESME, ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβριο 2022. Στον πυρήνα των δράσεων βρίσκεται η ανταλλαγή εμπειριών, μέσω ανάδειξης καλών πρακτικών και μέσω συναντήσεων των εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση και υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας από τις ΜμΕ. Ένας επιπλέον βασικός πυλώνας του έργου είναι ο επηρεασμός των εργαλείων πολιτικής στις περιφέρειες των εταίρων του έργου με στόχο την ανάκαμψη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την κρίση της πανδημίας COVID-19 με την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας.
  • Οι Νέες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που αναδείχτηκαν από τους εταίρους του έργου και οι οποίες συνδυάζουν 3 παραμέτρους: την κυκλική οικονομία, τις ΜμΕ και την ανάκαμψη από την πανδημία Covid-19.
  • Οι προτάσεις για τον επηρεασμό του εργαλείου πολιτικής της ΠΚΜ, ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το εργαλείο πολιτικής που επιλέχτηκε για επηρεασμό στο πλαίσιο του έργου CESME είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ) 2021-2027. Το ΠΕΠ της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν διεξοδικά οι προτάσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον χώρο της αγρο-διατροφής και για τη δημιουργία ανταγωνιστικών, βιώσιμων προϊόντων μέσω του κυκλικού οικονομικού μοντέλου και κατά την οποία τονίστηκε ο ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού (design services) στην αλυσίδα αξίας.

Επιπλέον, έγινε παρουσίαση των δράσεων του Creativity Platform, από τον κ. Πάνο Ρεμούνδο, συνιδρυτή της πλατφόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/cesme/

Ιστοσελίδα του έργου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: https://anatoliki.gr/cesme/