banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


 

logo co prevent

 CO-PREVENT

Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020

Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Το Ευρωπαϊκό Έργο «CO-PREVENT Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» αφορά την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας με τη συμμετοχή φορέων από την Τουρκία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ελλάδα.

Περισσότερα >>Erasmus ClimateChampion logo

 Climate Champions - Local Learning Communities

ERASMUS+ KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλη, όσον αφορά την βιοποικιλότητα και τα φυσικά οικοσυστήματα. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, το 60% των ειδών και το 77% των οικοτόπων εμφανίζουν απώλεια των ενδιαιτημάτων τους, ρύπανση, υπερεκμετάλλευση πόρων, αλλαγές στην χλωρίδα και την πανίδα μέσω της εγκατάστασης ξενόφερτων ειδών και συσσωρευμένη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις εκάστοτε περιοχές. Έχοντας το παραπάνω ως δεδομένο, ποτέ δεν ήταν πιο επιτακτική η βελτίωση της ανθεκτικότητας και η προώθηση βιώσιμων τρόπων ζωής και επιχειρηματικών πρακτικών.

Περισσότερα >>Logo Adrion Orizzontale CIRCLE 8 1

CIRCLE

INTERREG V B – Adriatic Ionian - ADRION Programme

Project CIRCLE - Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region

Κυκλική Καινοτομία και Ανθεκτικές Πόλεις στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας

Ο στόχος του έργου CIRCLE είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ δήμων, εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν Καινοτόμα Εργαστήρια Πόλεων (Innovative City Labs) για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τα εργαστήρια αυτά θα προκύψουν συγκεκριμένα παραδείγματα και ειδικά καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων τα οποία θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Αδριατικής.

Περισσότερα >>LOGO ERDF TUNE UP

TUNE UP 

Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas

Το έργο INTERREG MEDITERRANEAN “TUNE UP” είναι ένα έργο πολλαπλών στόχων, που αντιμετωπίζει την ανάγκη μιας στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης στη διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (MPAs-Marine Protected Areas) και την προστασία της βιοποικιλότητας, με δοκιμές και αξιοποίηση ενός εργαλείου διακυβέρνησης με πολλούς φορείς που βασίζεται στην εμπειρία των Συμβάσεων Ποταμών / Υγροτόπων που δοκιμάστηκαν από το έργο INTERREG MED «WETNET».

Περισσότερα >>


logo edu f 01

Wat.Edu: 

Wat.Edu - Water Education for Innovative Environmental Learning

Το έργο στοχεύει στην παροχή καινοτόμων εργαλείων για την πειραματική, μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών ηλικίας 12-14 ετών και των εκπαιδευτικών τους στο θέμα του νερού.

Το έργο επιχειρεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, κατά την οποία οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις διασυνδέσεις των υδατικών πόρων με διαφορετικά μαθήματα: i) φυσικές και ii) κοινωνικές επιστήμες, iii) τέχνες, iv) τεχνολογία νερού. Το Wat.Edu αναγνωρίζει το θέμα του νερού ως οριζόντιο στοιχείο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας σε κάθε μάθημα (πχ νερό και τέχνες, νερό και γεωγραφία κ.λ.π.)

Περισσότερα >>LOGO EMPOWER new 03

(EM)POWER:
Change the power – (em)power to change: Local authorities towards the SDGs and Climate Justice

Στη βάση της πολιτικής δέσμευσης για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων Ανάπτυξης (SGDs) σε τοπικό επίπεδο και σε κεφαλαιοποίηση του έργου «EYD2015-Tο μέλλον που θέλουμε» που υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2015-2017, το παρόν έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της τοπικής εφαρμογής των Στόχων, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και στην αλλαγή συμπεριφοράς.

Περισσότερα >>


 web BEST U

BEST WATER USE
“Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020”

Στα πλαίσια του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020» υλοποιείται το έργο με τίτλο «Best Water Use» που αφορά στη βελτίωση διαχείρισης του νερού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασική προτεραιότητα του έργου αποτελεί η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους.

Περισσότερα >>overdeveloped logo el

EYD2015:
Το μέλλον που θέλουμε - Τοπική αυτοδιοίκηση για την αειφόρο ανάπτυξη 


Το έργο
EYD2015 αφορά στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών με στόχο την κατανόηση βιώσιμων τρόπων ζωής συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς δράσεων  εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο καθώς και παρεμβάσεων σε κέντρα λήψης αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Περισσότερα >>


 olive clima logo

LIFE +11 ENV/GR/000942 oLIVECLIMA
“Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”

Το έργο OLIVE – CLIMA αφορά στην εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία, με στόχο τη μετατροπή της σε ένα εργαλείο αντιμετώπισης/διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής. Η συμβολή στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στις νέες κλιματολογικές συνθήκες θα γίνει μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καλλιέργεια της ελιάς και της αύξησης της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα στα φυτά και στο έδαφος του ελαιώνα.

Περισσότερα >>


FUSIONS

FUSION -Food Use for Social Innovation by optimizing waste prevention Strategies
“Βελτιστοποίηση της Στρατηγικής Πρόληψης Αποβλήτων μέσω Κοινωνικών Καινοτομιών Χρήση Τροφίμων”

Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην επίτευξη αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων της Ευρώπης, μειώνοντας σημαντικά τα απορρίμματα τροφίμων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου και έμπειρου εταιρικού σχήματος, που περιλαμβάνει όλους τους βασικούς φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις, ΜΚΟ και τεχνολογικά ιδρύματα, οι οποίοι έχουν ισχυρούς δεσμούς με οργανώσεις καταναλωτών.

Περισσότερα >>


fusions logo

Cr-EAT-iveSchools

Το έργο Cr-EAT-iveSchools αποτελεί μέρος της υλοποίησης του έργου FUSIONS και χρηματοδοτείται από αυτό.

Έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τη σπατάλη των τροφίμων με απώτερο σκοπό τη μειώσει των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλικίας 3-5 ετών). Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας με τους γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας και το προσωπικό των μαγειρείων των νηπιαγωγείων.

Περισσότερα >>


LIFE SOS

LIFE07 ENV/GR/000278 - Soil Sustainability (So.S.)

“Αειφορική Διαχείριση εδάφους στην Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος”

Το έργο με την ονομασία LIFESo.S. (SoilSustainability) αφορά στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων που απειλούν το έδαφος λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς και την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή στρατηγική εδάφους.

Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα. Στο πλαίσιο του έργου θα χαρακτηριστούν οι περιοχές της λεκάνης στις οποίες υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης, υποβάθμισης της οργανικής ύλης, αλάτωσης, στεγανοποίησης και ρύπανσης. Θα καθορισθούν στόχοι για την προστασία του εδάφους και θα καταρτιστεί πρόγραμμα μέτρων για την επίτευξή τους. Στην ανάπτυξη του προγράμματος μέτρων θα κληθούν να συμβάλουν και οι κοινωνικοί εταίροι της περιοχής.

Περισσότερα >>


logo WATERinCORE

MED -1G-515 – WATERinCORE
“Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνες απορροής” 

Το έργο WATERinCORE στοχεύει στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διάχυση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των αρχών της LocalAgenda 21 στη διαχείριση υδάτινων πόρων των Μεσογειακών λεκανών απορροής. Το έργο εστιάζει στην αναγνώριση πρακτικών και πολιτικών διαχείρισης υδάτων καθώς και στην αποτύπωση της εφαρμογής της LocalAgenda 21 στις Περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα, της Τοσκάνης και της Σικελίας στην Ιταλία, της Aragon στην Ισπανία και ολόκληρης της Κύπρου.

Περισσότερα >>


water agenda-Logo

LIFE WATER AGENDA
«Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ.»

Το έργο στοχεύει στην:

  • ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα στην Βόρεια Ελλάδα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας και ποσότητας, σε συνδυασμό με τα αναπτυξιακά δεδομένα και τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής.
  • ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στις υπόλοιπες τομεακές πολιτικές στην περιοχή και ευρύτερα στην Ελλάδα.
  • διαμόρφωση μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας για τη διαχείριση υδατικών πόρων από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και καταναλωτές στην περιοχή του έργου και η υλοποίησή της με κοινωνικό έλεγχο κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιμες κοινωνικές δυνάμεις.
  • παραγωγή κοινωνικών, τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών εργαλείων για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.
  • αξιοποίηση ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση υδρολογικών λεκανών.
  • βελτίωση της διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 2000/60 και της Agenda 21.

Περισσότερα >>


 
 
 
Syndesmos meleti agoras 002
 
diaxeirisi apovliton Page 1
 
02 Η διαχείριση αποβλήτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 2021
 
1 
 
1
 
logo ManagEnergy frontpage
 
 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso