banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΝΕΑ

Συνάντηση CIRCLab Camp για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιομηχανική Συμβίωση

Η συνάντηση CIRCLab Camp για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιομηχανική Συμβίωση στη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων διοργανώθηκε, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CIRCLE, από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε το 2ήμερο 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάδειξη καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ δήμων, εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Κατά την 1η ημέρα της συνάντησης που ήταν αφιερωμένη στη Διαχείριση αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ παρουσίασε το έργο CIRCLE και ανέλυσε το στόχο και τις δράσεις του, καθώς και το ρόλο και τη μεθοδολογία υλοποίησης των εργαστηρίων κυκλικής οικονομίας (CIRCLabs). Βασικές αρχές των εργαστηρίων είναι η διερεύνηση και η ανάδειξη νέων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Στη συνέχεια, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ παρουσίασε τα Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων Πυλαίας-Χορτιάτη και Θέρμης που συντάχθηκαν το 2021 στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής δράσης σε όλους τους Δήμους της χώρας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και οι δράσεις Κυκλικής Οικονομίας που προβλέπονται να υλοποιηθούν έως το 2025, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας.

Στη συνέχεια, η Draxis-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος αποτύπωσε τις πτυχές του Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας που ξεκίνησε να υλοποιείται στο Δήμο Αμυνταίου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε η Δράση διαχείρισης οργανικού υπολείμματος από δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες και αξιοποίησής του για την παραγωγή ενέργειας που θα καλύπτει σε ένα ποσοστό τις ανάγκες της περιοχής.

Επίσης, το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) παρουσιάστηκε από την ΑΝΑΚΕΜ το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι μέθοδοι συλλογής των παραπάνω αποβλήτων με σκοπό το διαχωρισμό των επιμέρους υλικών και την αξιοποίησή τους σε νέες κατασκευές, ενώ τονίστηκαν και οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης των υλικών αυτών, όπως είναι η αύξηση του ποσοστού των δευτερογενών υλικών στο 15% του τελικού μείγματος.

Η 1η ημέρα της συνάντησης ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του εκπροσώπου του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ - που αναφέρθηκε στα έως σήμερα αποτελέσματα των δράσεων συλλογής και αξιοποίησης μη λειτουργικών συσκευών στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Κέντρο Διαχείρισης και Επαναχρησιμοποίησης Συσκευών που λειτουργεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Στην έναρξη της 2ης ημέρας της συνάντησης, που ήταν αφιερωμένη στη Βιομηχανική Συμβίωση στερεών αποβλήτων η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ανέλυσε τα αποτελέσματα υλοποίησης των δύο εργαστηρίων (CIRCLab) της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που έλαβαν χώρα το 1ο εξάμηνο του 2021. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία, όπως της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων των ΑΕΚΚ και των ΑΗΗΕ.

Στη συνέχεια αποτυπώθηκαν οι δράσεις και προτάσεις που αναδείχθηκαν στα αντίστοιχα εργαστήρια CIRCLabs στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα από το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΑΕΙΠΛΟΥΣ με στόχο την υιοθέτηση μέτρων για την Κυκλική Οικονομία από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ΑΕΚΚ και οργανικών αποβλήτων.

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου POP Machina από εκπρόσωπο της Ideas Forward. Το έργο υλοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 με σκοπό την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων υπό την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγροτεχνολογίας πήρε τη σκυτάλη για να αναδείξει τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου PigFeed (ΕΠΑΝΕΚ) που έχει ως στόχο την εισαγωγή παραπροϊόντων της αρτοβιομηχανίας στο σιτηρέσιο εκτροφής χοίρων με σκοπό τη μείωση της χρήσης πρώτων υλών για το σκοπό αυτό και του κόστους εκτροφής.

Τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε η Draxis με την παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής βιομηχανικής συμβίωσης στο Δήμο Θέρμης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με την ανάπτυξη βάσης δεδομένων με επιχειρήσεις και τα απόβλητά τους. Τα επιμέρους απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες από διαφορετικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΤΑ, την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., την ΑΕΙΠΛΟΥΣ, την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, τη DRAXIS Α.Ε., αλλά και επιχειρήσεων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το έργο CIRCLE-Κυκλική Καινοτομία και ανθεκτικές πόλεις στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION. Το εταιρικό σχήμα του έργου, που έχει διάρκεια 30 μήνες (1/2/2020 – 31/7/2022), απαρτίζεται από 14 εταίρους από 8 χώρες της λεκάνης της Αδριατικής Θάλασσας (Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία), καθώς και 2 συνεργαζόμενους φορείς.

 

 

 

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso